VANAVOND 92ste LEDENVERGADERING

Vanavond is het weer tijd voor onze jaarlijkse ledenvergadering. U komt toch ook!

Hierbij hebben wij het genoegen u uit te nodigen tot het bijwonen van onze jaarlijkse ledenvergadering. Deze jaarvergadering zal worden gehouden op Donderdag 14 april 2016 in Dorpspaviljoen de Weijer.

Alle leden ouder dan 16 jaar en ouders van jongere leden zijn welkom. Uiteraard zorgen wij deze avond weer voor een drankje en een hapje. De aanvangstijd is gesteld op 20.30 uur.

Agenda ledenvergadering

  1. Opening door de voorzitter
  2. Notulen 91ste jaarvergadering d.d. 26-03-2015.
  3. Financieel verslag over 2015.
  4. Verslag kascommissie.
  5. Benoeming kascommissie voor het jaar 2016.

Pauze

  1. Jaarverslag over het jaar 2015.
  2. Bestuursverkiezing.

Toelichting bij punt 7:
Aftredend zijn: Hans van der Horst, Hans stelt zich niet herkiesbaar.

Marlies van Dijk, Anton Font Freide en Angelique van Hees. Marlies, Anton en Angelique stellen zich herkiesbaar.

Eventuele tegenkandidaten kunnen tot een half uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. In geval van tegenkandidaten dient deze indiening voorzien te zijn van handtekeningen van tenminste 5 leden.

  1. Rondvraag.
  2. Huldiging jubilarissen.
  3. Sluiting.