Ledenvergadering

Uitnodiging 96ste jaarvergadering – 2 april 2020

Hierbij hebben wij het genoegen u uit te nodigen tot het bijwonen van onze jaarlijkse ledenvergadering. Deze jaarvergadering zal worden gehouden op donderdag 2 april 2020 in Dorpspaviljoen de Weijer.

Alle leden in de leeftijd 16 jaar en ouder, en ouders/verzorgers van leden onder de 16 jaar, zijn welkom. Uiteraard zorgen wij deze avond weer voor een drankje en een hapje. De aanvangstijd is gesteld op 20.30 uur.

Het financieel jaarverslag 2019, de begroting 2020 en de notulen van de 95ste jaarvergadering zal vanaf 18.30 uur ter plaatse in te zien zijn.

Agenda

 1. Opening door de voorzitter
 2. Notulen 95 ste jaarvergadering d.d. 4 april 2019
 3. Financieel verslag over 2019
 4. Verslag kascommissie
 5. Benoeming kascommissie voor het jaar 2020
  Pauze
 6. Jaarverslag over het jaar 2019
 7. Bestuursverkiezing
  Bestuursleden die aftredend zijn en niet herkiesbaar:
  • Martijn van Eerdt
  • Arno van Hoof
   Bestuursleden die aftredend zijn en wel herkiesbaar:
  • Sebastiaan van de Ven
   Het bestuur draagt als nieuwe bestuursleden voor:
  • Anita Weijmans
  • Tim Haeve
   Eventuele tegenkandidaten kunnen tot een half uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. In geval van tegenkandidaten dient deze indiening voorzien te zijn van handtekeningen van tenminste 5 leden.
 8. Rondvraag
 9. Huldiging jubilarissen
 10. Sluiting

Met vriendelijke groet,
Sebastiaan van de Ven
Secretariaat Uno-Animo