Notule Jaarvergadering; 27 maart 2014

Jaarvergadering; 27 maart 2014
Afmeldingen; Paul Gottenbos, Marlies van Dijk, Angelique Hees, Danielle Latijnhouwers.

1.Opening door de voorzitter

Algemene ledenvergadering van de rooms katholieke gymnastiekvereniging Uno-Animo. De belangrijkste bijeenkomst van het jaar. Welkom aan de leden, leiding, bestuur, ereleden. Voor Hans persoonlijk is dit een vergadering met een speciaal tintje, want het is de laatste vergadering voor Hans als voorzitter. De PowerPoint hebben we wat uitgebreid en gebruiken we gedurende de vergadering. De beleidspijlers van de vereniging, Leden, organisatie, financiën. Leden, we hebben nu 269 leden, commissie IK-sport, nieuwe groepen als het kan zoals nu ouder/kind gym, nu start er een ledenenquête de leden krijgen de enquête over per e-mail. Organisatie, leiding, vrijwilligers, bestuur, commissies.
Commissies,
IK-sport, Arbo, PR en communicatie, kleding, sponsoring, jubileum, financiën.
Dit jaar is een jubileumjaar voor Uno-Animo.
We bestaan dit jaar 90 jaar. Financien, continuïteit en stabiliteit, klein jaarlijks positief saldo, laagdrempelige contributie. Beleidsuitgangspunten, gezondheid en sportiviteit, continuïteit, samenwerken, laagdrempelig en gezelligheid.

2. Notulen 89ste jaarvergadering d.d. 28-03-2013.

Zonder op of aanmerkingen worden de notulen vastgesteld.
Antoinette bedankt.

3. Financieel verslag over 2013.

Maurice voorzitter van de commissie financiën, presenteert het financieel verslag over 2013.
We sluiten dit jaar af met een klein positief resultaat .
Maurice bedankt.

4. Verslag kascommissie.

De kascommissie heeft de goedkeuring gegeven over het financieel verslag.
En de vergadering verleent decharge aan het bestuur over het gevoerde beleid.

5. Benoeming kascommissie voor het jaar 2014

Het zag er allemaal netjes uit en de kascommissie gaat akkoord.
De vergadering is het ermee eens.
De vergadering verleend decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid.
Kascommissie; Wim Hees, Bram Vervoort en Carla Willems – Font Freide.
Aftredend binnen de kascommissie is dit jaar niemand.
De kascommissie gaat nog een jaar door.
Kascommissie bedankt.

6. Jaarverslag over het jaar 2013.

Antoinette van Vaalen presenteert het jaarverslag.
Antoinette bedankt.

7. Bestuursverkiezing.

Hans van der Horst en Martijn van Eerdt zijn beide aftredend en herkiesbaar.

8. Rondvraag.

Geen.

9. Huldiging jubilarissen.

12,5 jaar;

Kelly van Dijk
Lid van de acro-groep bij Fenny en Corrie.

Hanny Verbruggen
Lid van de dames-fitheidsgroep van Paul Gottenbos.

25 jaar;

Paul Font Freide
Hulpleiding bij de jongens, PR en communicatie (website), organisatie van activiteiten.

Hans van der Horst legt de voorzittershamerhamer neer en Arno van Hoof neemt deze over.
Het is tijd voor vernieuwing, we hebben nu veel verjonging binnen het bestuur. Arno van Hoof heeft aangegeven dat hij het voorzitterschap wel wil overnemen. Hans blijft wel lid van het bestuur. Hans, namens het bestuur, leiding en de leden bedankt voor je inzet de afgelopen 10 jaar.

10.Sluiting.

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en wenst iedereen een gezond en sportief jaar toe.

Tot volgend jaar.