Ledenvergadering

97ste Jaarvergadering

Deze jaarvergadering zal worden gehouden op dinsdag 6 juli 2021 in de podiumzaal van ‘t Patronaat.

Alle leden in de leeftijd 16 jaar en ouder, en ouders/verzorgers van leden onder de 16 jaar, zijn welkom. Uiteraard zorgen wij deze avond weer voor een drankje en een hapje. De aanvangstijd is gesteld op 20.30 uur.

Het financieel jaarverslag 2020, de begroting 2021 en de notulen van de 96ste jaarvergadering zal vanaf 18.30 uur in de ontvangstruimte in te zien zijn.

Agenda

 1. Opening door de voorzitter
 2. Notulen 96ste jaarvergadering d.d. 3 september 2020
 3. Financieel verslag over 2020
 4. Verslag kascommissie
 5. Benoeming kascommissie voor het jaar 2021
  Pauze
 6. Jaarverslag over het jaar 2020
 7. Bestuursverkiezing
  Bestuursleden die aftredend zijn en niet herkiesbaar:

  Bestuursleden die aftredend zijn en wel herkiesbaar:
  – Rachel Zeelen
  – Ivo Matthijssen
  Het bestuur draagt als nieuwe bestuursleden voor:


  Eventuele tegenkandidaten kunnen tot een half uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. In geval van tegenkandidaten dient deze indiening voorzien te zijn van handtekeningen van tenminste 5 leden.
 8. Rondvraag
 9. Huldiging jubilarissen
 10. Sluiting

Met vriendelijke groet,
Sebastiaan van de Ven
Secretariaat Uno-Animo