Ledenvergadering

94ste Jaarvergadering

Hierbij hebben wij het genoegen u uit te nodigen tot het bijwonen van onze jaarlijkse ledenvergadering. Deze jaarvergadering zal worden gehouden op donderdag 29 maart 2017 in Dorpspaviljoen de Weijer.

Alle leden in de leeftijd 16 jaar en ouder, en ouders/verzorgers van leden onder de 16 jaar, zijn welkom. Uiteraard zorgen wij deze avond weer voor een drankje en een hapje. De aanvangstijd is gesteld op 20.30 uur.

Agenda

 1. Opening door de voorzitter
 2. Notulen 93ste jaarvergadering d.d. 30 maart 2017
 3. Financieel verslag over 2017
 4. Verslag kascommissie
 5. Benoeming kascommissie voor het jaar 2018

Pauze

 1. Jaarverslag over het jaar 2017
 2. Bestuursverkiezing

Bestuursleden die aftreden zijn en niet herkiesbaar:

 • Antoinette van Vaalen

Bestuursleden die aftreden zijn en wel herkiesbaar:

 • Arno van Hoof

Het bestuur draagt als nieuwe bestuursleden voor:

 • Rachel Zeelen

Eventuele tegenkandidaten kunnen tot een half uur voor aanvang van de
vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. In geval van tegenkandidaten dient deze indiening voorzien te zijn van handtekeningen van tenminste 5 leden.

  1. Rondvraag
  2. Huldiging jubilarissen
  3. Sluiting

Met vriendelijke groet,
Sebastiaan van de Ven
Secretariaat UnoAnimo