90ste Jaarvergadering

Hierbij hebben wij het genoegen u uit te nodigen tot het bijwonen van onze jaarlijkse ledenvergadering.
Deze jaarvergadering zal worden gehouden op Donderdag 27 maart 2014 in Partycentrum Den Heuvel.
Alle leden ouder dan 16 jaar en ouders van jongere leden zijn welkom. Uiteraard zorgen wij deze avond weer voor een drankje en een hapje. Tijdens deze jaarvergadering worden er foto’s van 2013 gepresenteerd op beeldscherm.
De aanvangstijd is gesteld op 20.30 uur.

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Notulen 89ste jaarvergadering d.d. 28-03-2013.
 3. Financieel verslag over 2013.
 4. Verslag kascommissie.
 5. Benoeming kascommissie voor het jaar 2014
 6. Pauze
 7. Jaarverslag over het jaar 2013.
 8. Bestuursverkiezing.
  Toelichting bij punt 8:
  Aftredend zijn: Hans van der Horst en Martijn van Eerdt.
  Hans en Martijn stellen zich herkiesbaar.
  Eventuele tegenkandidaten kunnen tot een half uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend.
  In geval van tegenkandidaten dient deze indiening voorzien te zijn van handtekeningen van tenminste 5 leden.
 9. Rondvraag.
 10. Huldiging jubilarissen.
 11. Sluiting.

Met vriendelijke groet
Antoinette van Vaalen
Secretaris Uno-Animo