Ledenvergadering

98ste Jaarvergadering Uno-Animo

Deze jaarvergadering zal worden gehouden op donderdag 31 maart 2022 in sportcafé de Weijer.

Alle leden in de leeftijd 16 jaar en ouder, en ouders/verzorgers van leden onder de 16 jaar, zijn welkom. Uiteraard zorgen wij deze avond weer voor een drankje en een hapje. De aanvangstijd is gesteld op 20.30 uur.

Het financieel jaarverslag 2021, de begroting 2022 en de notulen van de 97ste jaarvergadering zal vanaf 18.30 uur in de ontvangstruimte in te zien zijn.

Agenda

 1. Opening door de voorzitter
 2. Notulen 97 ste jaarvergadering d.d. 6 juli 2021
 3. Financieel verslag over 2021
 4. Verslag kascommissie
 5. Benoeming kascommissie voor het jaar 2022
  Pauze
 6. Jaarverslag over het jaar 2021
 7. Bestuursverkiezing

  Bestuursleden die aftredend zijn en niet herkiesbaar:


  Bestuursleden die aftredend zijn en wel herkiesbaar:
  – Anton Font Freide

  Het bestuur draagt als nieuwe bestuursleden voor:


  Eventuele tegenkandidaten kunnen tot een half uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk bij het bestuur worden ingediend. In geval van tegenkandidaten dient deze indiening voorzien te zijn van handtekeningen van tenminste 5 leden.
   
 8. Besluiten Het bestuur is voornemens om het statuut te wijzigen en een huishoudelijk reglement in te voeren. Dit in navolging van de aankondiging in de 97ste jaarvergadering. De aanleiding is de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR). Beide documenten zijn met de uitnodiging van de jaarvergadering meegestuurd. Wij verzoeken om op- en aanmerkingen voor 24 maart 2022 kenbaar te maken bij het bestuur via e-mailadres secretariaat@uno-animo.nl.

  a.  download hier de Statuten
  b.  download hier het Huishoudelijk reglement 

   
 9. Rondvraag
 10. Huldiging jubilarissen
 11. Sluiting

Met vriendelijke groet,
Sebastiaan van de Ven
Secretariaat Uno-Animo